top of page
Search
  • Writer's pictureAshish Bhojane

तुझ्या टपोर डोळ्यात

तुझ्या टपोर डोळ्यात

काजव्याचं घरकुल

माझ्या अंधाऱ्या रानात

तेच प्रकाशाचं फूल


गूज तुझ्या पावलांची

रुणझुण छुनछुन

माझ्या स्वप्नांच्या पखाली

देते भरून भरून


गंध वादळी वाऱ्याचा

तुझ्या स्पर्शात साधतो

माझी इवलीशी नाव

मी ही किनारा मागतो


धुंदी तुझ्या गं प्रेमाची

माझ्या नजरी भरली

कशी श्वासात भिनली

आणि मनात तरली


काटे तुझ्या विरहाचे

जीव कसा सोसणार

ये तू पुन्हा घरट्याला

मी तो क्षण वेचणार


- आशिष भोजने

0 views0 comments

Recent Posts

See All

रंग छंद तुझ्या अदा... मी फ़िदा

काही गोष्टी साठवायच्या असतात सवड मिळाल्यावर आठवायच्या असतात

सर सर मनामध्ये खाली वर खाली झालं आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं

bottom of page