top of page
Search
  • Writer's pictureAshish Bhojane

मी एक शब्दचोर

चित्रकार झालो असतो मी

पण रंगीत आकारांचे प्रकार

कधी कळलेच नाही


स्वर झंकारले असते हातून माझ्या

पण संगीताचे लय आणि ताल

कधी कळलेच नाही


मीही कदाचित आळवले असते राग

किंवा घातली असती सुरेल साद

पण स्वर आणि त्यांचे आलाप

कधी कळलेच नाही


मी एक चोर आहे

शब्दचोर

मला फक्त चोरी कळते शब्दांची

मी शब्द चोरतो


कधी माझ्या भावनांच्या बंधातून

कधी तुझ्या श्वासांच्या गंधातून

तर कधी कधी त्रासून सोडणाऱ्या

तिऱ्हाइक नजरांच्या द्वंदातून


मी पाकळीच्या रंगाकडून

आणि फुलाच्या सुगंधाकडून अभिव्यक्ती मागतो

आणि त्यात जतन करून ठेवतो माझा शब्दठेवा


एकदा रंगा-गंधातले शब्द

कागदावर सांडले

तू म्हणालीस, ही तर कविता झाली

पण सत्य तर एवढेच आहे

की मी एक चोर आहे

... एक शब्दचोर


- आशिष भोजने

0 views0 comments

Recent Posts

See All

रंग छंद तुझ्या अदा... मी फ़िदा

काही गोष्टी साठवायच्या असतात सवड मिळाल्यावर आठवायच्या असतात

सर सर मनामध्ये खाली वर खाली झालं आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं

bottom of page