top of page
Search
  • Writer's pictureAshish Bhojane

शब्दांकित मौन

शब्द शब्दांचे

शब्दांसाठी शब्दाळतात

तेव्हा शब्द झालेला मी

शब्द झालेल्या तुझ्यासाठी

शब्दातून शब्दण्याचा

शाब्दिक प्रयत्न करतो.

मी तुझ्या मौनातील शब्द

शब्दात बांधण्याचा छंद ठेवतो

पण तुला माझं मौनच आवडतं...

कदाचित तुझ्या शाब्दिक शब्दांना

माझ्या मौनातून शब्दणाऱ्या

शब्दांचाच आधार वाटत असावा.

कदाचित म्हणूनच,

मी ही माझे शब्द

थिजवण्याचा प्रयत्न करतोय

पण बघ... माझं मौन

खूप काही बोलतंय... ...


- आशिष भोजने

4 views0 comments

Recent Posts

See All

संवेदना

रंग छंद तुझ्या अदा... मी फ़िदा

आठवणी

काही गोष्टी साठवायच्या असतात सवड मिळाल्यावर आठवायच्या असतात

आठवण

सर सर मनामध्ये खाली वर खाली झालं आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं

Comments


bottom of page