top of page
Search
  • Writer's pictureAshish Bhojane

संवेदना

रंग छंद

तुझ्या अदा

... मी फ़िदा

लोभस लाघवी

तुझे स्मित

... मी विस्मित

चपखल चंचल

तुझी चाल

... मी बेहाल

मोहक राजस

तुझे रूप

... सदा सन्मुख

भेदक मारक

तुझा विरह

... जीवाचा दाह

मी हसता

तुझं हसणं

... माझं असणं

तू नसता

माझं हसणं

... माझं कुठेच नसणं


- आशिष भोजने

10 views0 comments

Recent Posts

See All

आठवणी

काही गोष्टी साठवायच्या असतात सवड मिळाल्यावर आठवायच्या असतात

आठवण

सर सर मनामध्ये खाली वर खाली झालं आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं

शब्दांकित मौन

शब्द शब्दांचे शब्दांसाठी शब्दाळतात तेव्हा शब्द झालेला मी

コメント


bottom of page