top of page
Search
  • Writer's pictureAshish Bhojane

अश्रू

आठवतं मला अश्रू माझे

मलाच कसे पारखे झाले

झुरलो एकांती त्यांच्यासाठी

अन ते तुझ्या पुढ्यात आले

माझ्या जखमा वाहवेना

मीच खपली काढताना

तू दिसताच कसे माझे

गोठलेले रक्त वाराप्याले

हृदयीच्या कोंदणात म्हणे

माझाच जीव कोंडून आला

जीवात तुझा जीव कोंदून

हृदय माझे अलंकार ल्याले

क्षणांपासून जीवितावरही

छाप तुझी गंध तुझा

माझ्या बागच्या सर्व फुलांना

तुझे मंतरलेले रंग आले

हद्द सरहद्द सोडत तोडत

हर श्वास माझा तुझा झाला

पण तू माघारा गेल्यापासून

अश्रू थिजून वेडे झाले

- आशिष भोजने

0 views0 comments

Recent Posts

See All

रंग छंद तुझ्या अदा... मी फ़िदा

काही गोष्टी साठवायच्या असतात सवड मिळाल्यावर आठवायच्या असतात

सर सर मनामध्ये खाली वर खाली झालं आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं

bottom of page