top of page
Search
  • Writer's pictureAshish Bhojane

आठवण

सर सर मनामध्ये खाली वर खाली झालं

आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं


सर्र्कन झर्र्कन दिस येतो दिस जातो

गेल्या दिसामागे सल रातभर दिस देतो

रातीचं धुकं माझं दवामध्ये ताजं झालं

आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं...


काल कालचीच साद काल कालचीच बात

मी ही होतो तू ही होती आपली ती जागरात

बोल-चाल बाता-बात अंतरानं कमी झालं

आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं...


माझा दिस तुझी रात दोन्ही रातीचा दिवस

वेळाची ही घालमेल दिलाची ही घासाघीस

तुझी गाठ घेता घेता मन ठार वेडं झालं

आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं...


- आशिष भोजने

3 views0 comments

Recent Posts

See All

रंग छंद तुझ्या अदा... मी फ़िदा

काही गोष्टी साठवायच्या असतात सवड मिळाल्यावर आठवायच्या असतात

शब्द शब्दांचे शब्दांसाठी शब्दाळतात तेव्हा शब्द झालेला मी

bottom of page