top of page
Search
  • Writer's pictureAshish Bhojane

आठवणी

काही गोष्टी साठवायच्या असतात

सवड मिळाल्यावर आठवायच्या असतात

मनाच्या गाभाऱ्यात जपायच्या असतात

पापणीखालील आसमंतात लपवायच्या असतात

आणि जेव्हा कधी आयुष्य

नेऊन ठेवतं दूर कुठेतरी आडमार्गावर

तेव्हा आयुष्य सोडून

याच आठवणी जागायच्या असतात


- आशिष भोजने

3 views0 comments

Recent Posts

See All

रंग छंद तुझ्या अदा... मी फ़िदा

सर सर मनामध्ये खाली वर खाली झालं आठवण अशी आली डोळ्याकाठी पाणी आलं

शब्द शब्दांचे शब्दांसाठी शब्दाळतात तेव्हा शब्द झालेला मी

bottom of page